Vanaf het moment dat de gemaakte afspraken met Stralen met Krul (hierna te noemen Zorgaanbieder) schriftelijk zijn bevestigd, is de overeenkomst bindend en gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

 1. De Zorgaanbieder

Stralen met Krul

Anja van Stralen
Bachplein 574

3122 KT Schiedam 
06-57376303

anja@stralenmetkrul.nl
www.stralenmetkrul.nl
KvK nummer: 82450749
BTW-id : NL003685570B63

AGB code: 41521493

Rabobank: NL42 RABO 0366 9791 08

 1. Verloop eerste contacten

Het eerste contact staat in het teken van kennismaking en is vrijblijvend. Deze eerste afspraak zal bij u thuis (of een andere overeengekomen locatie) of telefonisch plaatsvinden. Ik vertel in het kort wie ik ben en wat ik doe. En dan komt uw verhaal en werken we samen aan de globale hulpvraag. 

Hierna heeft u een overdenkingsperiode om te besluiten of we tot een overeenkomst kunnen komen.

Voor deze eerste afspraak breng ik geen kosten in rekening.

Besluit u (hierna te noemen de Opdrachtgever) tot het aangaan van een samenwerking dan volgt er een gesprek, waarin we dieper op de hulpvraag ingaan en onze verwachtingen naar elkaar bespreekbaar maken.

In overleg met de Opdrachtgever worden de afspraken gepland en ook de locatie(s) afgesproken.

 1. Contract

Voor individuele begeleiding en mantelzorgondersteuning wordt een contract afgesloten (middels de modelzorgovereenkomst PGB van de Sociale Verzekeringsbank of soortgelijk). Deze wordt door ons beiden getekend.

Voor clownsbezoek zal de overeenkomst schriftelijk bevestigd worden door beide partijen via email of middels een contract. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 1. Tarieven

Het uurtarief en de reiskosten zijn zoals schriftelijk met u overeengekomen. Bij individuele begeleiding/mantelzorgondersteuning wordt 10 minuten extra gerekend voor administratie. Telefonische- en WhatsApp-contacten worden per maand eenmalig in rekening gebracht. Gesprekken langer dan een half uur ziet u apart terug op de rekening. 

 1. Facturering

U ontvangt na afloop van de geleverde diensten óf aan het einde van elke maand een rekening. Deze rekening kan per mail of op papier verzonden worden. Ik ben een kleine zelfstandig ondernemer en zou het daarom ontzettend waarderen als u de rekening zo snel als mogelijk kunt betalen. De betalingstermijn is 14 dagen. 

Bij de eerste herinnering worden € 25,- administratiekosten doorberekend. Bij de tweede herinnering worden € 50,- administratiekosten doorberekend. Indien hierna voor de uiterste gestelde datum niet betaald is, wordt de factuur uit handen gegeven aan een incassobureau.

 1. Annulering

Mocht er, om welke reden dan ook, van mijn kant een activiteit of individuele afspraak niet door kunnen gaan dan zal deze opnieuw gepland worden.

Annulering is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

Annulering van een bezoek, individuele begeleiding of mantelzorgondersteuning is tot 24 uur voor aanvang via telefoon, e-mail, sms of WhatsApp mogelijk. Hierna wordt het bedrag van de geplande uren volledig in rekening gebracht.

 1. Verplichtingen van de Zorgaanbieder

Zorgaanbieder verricht werk zoals dat van redelijk handelende zorgverleners verwacht mag worden.

Zorgaanbieder draagt met zorg verantwoordelijkheid over privacygevoelige informatie betreffende de deelnemer en zijn/haar familie en heeft een geheimhoudingsplicht.

 1. Verplichtingen van de Opdrachtgever

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van relevante en meest recente informatie, zodat tijdens het bezoek adequaat gewerkt kan worden.

Bij problemen in de omgang met de deelnemer, die logischerwijs verklaarbaar zijn uit het ontbreken van deze in formatie, stelt Zorgaanbieder de opdrachtgever ten allen tijde aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.

 1. Aansprakelijkheid

Zorgaanbieder is aansprakelijk voor de schade, die Stralen met Krul zelf aanricht. Hiervoor is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanwezig. Zorgaanbieder is niet aansprakelijk voor schade, die aangericht worden door de Opdrachtgever of deelnemer. Opdrachtgever dient deze schade te vergoeden.

 1. Eventuele beëindiging van de overeenkomst

De overeenkomst met de Zorgaanbieder eindigt per direct wanneer:

– na evaluatie blijkt dat er geen klik is

– blijkt dat de begeleiding niet passend wordt ervaren bij de hulpvraag, 

– de financieringsstroom stop wordt gezet

– de thuissituatie niet langer verantwoord is voor de deelnemer en/of Zorgaanbieder, bijvoorbeeld door dreiging met geweld, discriminatie of seksuele intimidatie

– de Opdrachtgever/deelnemer gedurende de duur van deze zorgovereenkomst komt te overlijden

– de Zorgaanbieder failliet is verklaard of surséance van betaling is verleend

 1. Wijzigingen voorbehouden

Zorgaanbieder behoudt het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring (AVG). Het verdient aanbeveling om de voorwaarden geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.